Риск културата – поредната мода или необходим инструмент на доброто управление
Published on 13.11.2017
[Shutterstcok] Още по темата
Защо толкова много корпоративни фондове за рискови инвестиции умират млади

Специфични избори при набора на персонал и високите нива на инвестиции могат да увеличат продължителността на такива структури
19 май 2017
Успехът в миналото не означава успех в бъдещето

Културните мениджъри Питър Дженкинсън и Шийла Райт за оптимизма въпреки лошите новини и нуждата да изоставим стария начин на мислене
2 май 2017 Риск културата е термин, който описва ценностите, убежденията, знанията, отношението и разбирането за риска, споделяни от група хора с обща цел. Това се отнася за всички организации - включително частни компании, публични органи, правителства и нестопански организации. Риск културата влияе върху решенията на ръководството и служителите по време на ежедневните дейности и оказва влияние върху рисковете, които те поемат.

Интересът към риск културата не съществува от вчера, но в резултат на Глобалната финансова криза от 2008 година риск културата е във фокуса на регулатори, учени и бизнес лидери. Тя даде доказателства за изключителната важност на културата и риск културата за финансовото здраве и стабилността на организациите. Слабостите в нея са посочени като основна причина за световната финансова криза, за основните рискови ситуации и провали в спазването на правилата.

В резултат регулаторите (международни и национални) разработиха редица препоръки за корпоративно управление на риска. В тях е посочено значението на подобряването на управлението на риска и на риск културата в организациите. Въвежда се изискването отчитането на състоянието на риск културата в банките да е ангажимент на Комитета по риска (който е спомагателен орган на борда). Прегледът и оценката на корпоративната култура и риск културата става основен елемент в процеса на надзорен преглед и оценка, който банковите регулатори в Европейския съюз трябва да осъществяват. В основата на здравата риск култура съгласно препоръките на борда за финансова стабилност са:Тон от върха: Бордът и висшето ръководство са отправна точка за определяне на основните ценности и очаквания на финансовата институция за риск културата на институцията;

Отговорност: Служителите на всички нива разбират основните ценности на институцията и нейния подход към риска и го спазват;

Ефективна комуникация и предизвикателство: Добрата култура на риска насърчава среда на отворена комуникация и ефективно предизвикателство;

Стимули: Финансовите и нефинансовите стимули подкрепят основните ценности и риск културата на всички нива на институцията.

Чия работа е риск културата на организацията? Баналният отговор е – на всички. Важността на риск културата за организацията произтича, от една страна, от факта, че рискът е присъщ за дейността на всяка организация, а от друга, че се проявява чрез дейността на всички ръководители и служители в нея. Разбирането на модела на три линии на защита е от полза да разберем защо риск културата е работа на всички в организацията:Първата линия на защита – бизнес звената – те са отговорни за определянето, комуникирането и моделирането на желаните ценности и поведение.

Втората линия на защита е функция за надзор (като дирекцията по управление на риска) – наблюдава рисковете, свързани с културата и придържането към политиките, свързани с културата, и осигурява съдействие на първата линия.

Третата линия на защита – вътрешният одит – оценява доколко организацията и нейните служители и звена се придържат до обявените стандарти и очаквания и доколко организационната култура подпомага организацията в нейните цели, стратегия и бизнес модел.

Всеки в организацията трябва да поеме своя дял от отговорностите по риск културата, но особено важа е ролята на ръководството на организацията. Това трябва да стане чрез:Даване на личен пример – ръководството има ясна концепция за риск културата и се стреми да я прилага в организацията;

Оценка на възприетите ценности – ръководството системно оценява доколко възприетите ценности се промотират и комуникират от ръководителите и служителите на всички нива в организацията;

Осигуряване на споделено разбиране и осведоменост за риска – ръководството трябва да се увери, че в организацията са налице подходящи механизми, които да дадат увереност, че риск апетита, стратегията за управление на риска и бизнес стратегията са ефективно съгласувани в процесите на вземане на решения и операции на всички нива в организацията;

Способност за учене от опита – ръководството трябва да се увери, че организацията има надеждни процеси, които позволяват идентифициране на недостатъците на управлението на риска.

Тези задачи поставят сериозно предизвикателство пред ръководствата на организациите, особено на тези от финансовия сектор. Най-добре е да се подходи цялостно към проблема, като за целта се създадат съответните процедури и механизми за измерване и управление на риск културата. За организациите, които са възприели практиката да правят годишна оценка на човешките си ресурси (капитал), като това включва и оценка на организационната култура, задачата е малко по-лесна. При всички случаи трябва да се избере концепция (модел) на риск културата, да се разработят измерители за оценката и както и механизми за подобряването и в желаната посока. Това не трябва да бъде еднократен акт, а постоянна дейност на организацията.Покажи всички


Copyright © 2015 PromoMall. Всички права запазени.Публикуване на Промоция

placeholder